فرم ارزیابی شرکت آلفا تکنولوژی

عملکرد کلی بخش پشتیباتی

خانم ابراهیمی

خانم شاهویسی

خانم نادری