دزدگیر

با هشدار ردیاب موبایلت رو تبدیل به دزدگیر کن!

بزرگترین دلهره بین انتخاب دزدگیر یا ردیاب عملکرد سیستم هشدار است. غافل از اینکه سیستم های هشدار ردیا...

ادامه مطلب